High Holy Days banner (1)

High Holy Days banner with shofar